دانشگاه آمریکایی گیرنه

دانشگاه آمریکایی گیرنه

دانشگاه آمریکایی Girne اولین دانشگاه قبرس است که از  ۱۳۵ کشور مختلف دانشجو دارد. و در سال ۱۹۹۵ تاسیس شده است. دانشگا در ابتدا با یک شروع کوچک و با هفت دانشجو آغاز به کار کرده و امروز بعد از ۳۲ سال با بیش از ۱۸۰۰۰ دانشجو، بزرگترین دانشگاه آمریکایی در اروپاست
دانشگاه آمریکایی Girne دارای ۱۰ دانشکده، ۱۰ مدرسه و بیش از ۱۰ موسسه تحصیلات تکمیلی و تحقیقاتی است.

شهریه سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ تحصیلی برای دانش آموزان جدید بین المللی

دانشکده‌ها

هزینه تحصیل:

تخفیف هزینه سالانه هزینه فعالیت هزینه ثبت نام هزینه درخواست مالیات بر ارزش افزوده ٪۵ مجموع سالانه
۰% € ۵,۷۷۵.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۳۱۶.۲۵ € ۶,۶۴۱.۲۵
۵۰% € ۲,۸۸۸.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۱۷۱.۹۰ € ۳,۶۰۹.۹۰
Engineering GAU

هزینه تحصیل:

تخفیف هزینه سالانه هزینه فعالیت هزینه ثبت نام هزینه درخواست مالیات بر ارزش افزوده ٪۵ مجموع سالانه
۰% € ۶,۰۰۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۳۲۷.۵۰ € ۶,۸۷۷.۵۰
۵۰% € ۳,۰۰۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۱۷۷.۵۰ € ۳,۷۲۷.۵۰
Architecture GAU

هزینه تحصیل:

تخفیف هزینه سالانه هزینه فعالیت هزینه ثبت نام هزینه درخواست مالیات بر ارزش افزوده ٪۵ مجموع سالانه
۰% € ۶,۰۰۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۳۲۷.۵۰ € ۶,۸۷۷.۵۰
۵۰% € ۳,۰۰۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۱۷۷.۵۰ € ۳,۷۲۷.۵۰
Economic GAU

هزینه تحصیل:

تخفیف هزینه سالانه هزینه فعالیت هزینه ثبت نام هزینه درخواست مالیات بر ارزش افزوده ٪۵ مجموع سالانه
۰% € ۵,۷۷۵.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۳۱۶.۲۵ € ۶,۶۴۱.۲۵
۵۰% € ۲,۸۸۸.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۱۷۱.۹۰ € ۳,۶۰۹.۹۰

هزینه تحصیل:

تخفیف هزینه سالانه هزینه فعالیت هزینه ثبت نام هزینه درخواست مالیات بر ارزش افزوده ٪۵ مجموع سالانه
۰% € ۵,۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۲۹۰.۰۰ € ۶,۰۹۰.۰۰
۵۰% € ۲,۶۲۵.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۱۵۸.۷۵ € ۳,۳۳۳.۷۵
Law GAU

هزینه تحصیل:

تخفیف هزینه سالانه هزینه فعالیت هزینه ثبت نام هزینه درخواست مالیات بر ارزش افزوده ٪۵ مجموع سالانه
۰% € ۶,۳۰۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۳۴۲.۵۰ € ۷,۱۹۲.۵۰
۵۰% € ۳,۱۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۱۸۵.۰۰ € ۳,۸۸۵.۰۰

هزینه تحصیل:

تخفیف هزینه سالانه هزینه فعالیت هزینه ثبت نام هزینه درخواست مالیات بر ارزش افزوده ٪۵ مجموع سالانه
۰% € ۵,۱۹۸.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۲۸۷.۴۰ € ۶,۰۳۵.۴۰
۵۰% € ۲,۵۹۹.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۱۵۷.۴۵ € ۳,۳۰۶.۴۵
Pharmacy NEU

هزینه تحصیل:

تخفیف هزینه سالانه هزینه فعالیت هزینه ثبت نام هزینه درخواست مالیات بر ارزش افزوده ٪۵ مجموع سالانه
۰% € ۹,۴۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۵۰۰.۰۰ € ۱۰,۵۰۰.۰۰
۵۰% € ۴,۷۲۵.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۲۶۳.۷۵ € ۵,۵۳۸.۷۵

هزینه تحصیل:

تخفیف هزینه سالانه هزینه فعالیت هزینه ثبت نام هزینه درخواست مالیات بر ارزش افزوده ٪۵ مجموع سالانه
۰% € ۱۱,۵۷۶.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۶۰۶.۳۰ € ۱۲,۷۳۲.۳۰
۵۰% € ۸,۶۸۲.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۴۶۱.۶۰ € ۹,۶۹۳.۶۰

هزینه تحصیل:

تخفیف هزینه سالانه هزینه فعالیت هزینه ثبت نام هزینه درخواست مالیات بر ارزش افزوده ٪۵ مجموع سالانه
۰% € ۶,۶۱۵.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۳۵۸.۲۵ € ۷,۵۲۳.۲۵
۵۰% € ۴,۹۶۱.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۷۵.۵۵ € ۴۶۱.۶۰ € ۵,۷۸۶.۵۵

هزینه تحصیل:

تخفیف هزینه سالانه هزینه فعالیت هزینه ثبت نام هزینه درخواست مالیات بر ارزش افزوده ٪۵ مجموع سالانه
€ ۶,۶۱۵.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۳۵۸.۲۵ € ۷,۵۲۳.۲۵

هزینه تحصیل:

تخفیف هزینه سالانه هزینه فعالیت هزینه ثبت نام هزینه درخواست مالیات بر ارزش افزوده ٪۵ مجموع سالانه
€ ۱۲,۷۵۰.۰۰ € ۱,۰۲۰.۰۰ € ۱۳,۷۷۰.۰۰

هزینه تحصیل:

تخفیف هزینه سالانه هزینه فعالیت هزینه ثبت نام هزینه درخواست مالیات بر ارزش افزوده ٪۵ مجموع سالانه
€ ۵,۰۰۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۲۷۷.۵۰ € ۵,۸۲۷.۵۰

هزینه تحصیل:

تخفیف هزینه سالانه هزینه فعالیت هزینه ثبت نام هزینه درخواست مالیات بر ارزش افزوده ٪۵ مجموع سالانه
۰% € ۶,۰۰۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۳۲۷.۵۰ € ۶,۸۷۷.۵۰
۵۰% € ۳,۰۰۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۲۵۰.۰۰ € ۵۰.۰۰ € ۱۷۷.۵۰ € ۳,۷۲۷.۵۰

کارشناسی ارشد و دکتری

هزینه تحصیل:

مدرک هزینه سالانه
کارشناسی ارشد
€ ۲.۵۰۰,۰۰ (۱.۸۰۰,۰۰ € برای فارغ التحصیلان GAU)
کارشناسی ارشد آنلاین € ۲.۵۰۰,۰۰ (۱.۸۰۰,۰۰ € برای فارغ التحصیلان GAU)
دکتری € ۵.۰۰۰,۰۰

مهارت انگلیسی دانشگاه آمریکایی گیرنه

برای برنامه هایی که آموزش آنها انگلیسی است، تمام کارهای نوشتاری، در سطوح استاندارد بین المللی انگلیسی دانشگاهی ارزیابی می شوند. از این رو، کلیه متقاضیانی که زبان انگلیسی برای آنها زبان دوم است لازم است که نمره اخیر TOEFL یا IELTS را ارائه دهند یا یک آزمون مهارت سازمان یافته توسط GAU را انجام دهند. آزمونهای زبان انگلیسی و حداقل نمرات آنها توسط GAU (معتبر برای برنامه های کارشناسی) در زیر ذکر شده است. این آزمون ها باید طی دو سال گذشته انجام شود.

آزمون زبان انگلیسی حداقل نمره
             TOEFL بر پایه کاغذ ۵۰۰-۵۵۰ (بستگی به برنامه دارد)
             TOEFL بر پایه کامپیوتر ۱۷۳-۲۱۳ (بستگی به برنامه دارد)
             TOEFL بر پایه اینترنت ۶۰-۶۱ و ۷۹-۸۰ (بستگی به برنامه دارد)
             IELTS ۵.۰-۶.۰ (بستگی به برنامه دارد)
     GAU آزمون مهارت زبان NA (قبولی)

برای اطلاعات بیشتر می توانید پیوند زیر را بررسی کنید:
شهریه سال ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲ تحصیلی برای دانش آموزان جدید بین المللی

فارسی