تطبیق واحد و انتقالی

بسیاری از دانشجویان دانشگاه مدیترانه شرقی واحد ها و دروس مشترک با رشته ی جدیدشان را مجددا به واحد آموزش اینجا منتقل می کنند و نیازی به گذراندن مجدد این دروس نیست.
برای این کار کافی است ترجمه رسمی ریز نمرات و سرفصل های آموزشی وزارت علوم در هر درس (ترجمه رسمی ) به همراه داشته باشید و در هنگام ثبت نام به واحد آموزش تحویل دهید.
معمولا پس از ۲ هفته نتیجه ی انتقال واحد شما از طریق ایمیل و یا پرتال آموزشی تان ، به شما اعلام می گردد.

فارسی